Loading Map....

Дата/час
26/10/2016
18:00 - 20:00

Място
Столична библиотека
пл. "Славейков" 4
София

Категория


Изложба "Българската литературна класика – знание за всички"

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All. Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название Институтът за литература към БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека осъществи проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Целите на проекта:

– събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на културното наследство на 13 български литературни класици

Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов

– създаването на три дигитални центъра за културно наследство

в трите партниращи си институции и изработката на интегрален културно-образователен продукт, който да задоволява интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение (роми, българските училища в чужбина). Продуктът включва: уеб базирано дигитално хранилище; сайт с нови литературоведски текстове и с непознати и уникални архивни материали; филми; виртуални колекции; презентации; семинари; лектории и др.

– класиците на българската литература да бъдат представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви

така да бъде конструирана не само пълна, но и достъпна в познавателно отношение представа за творческите фигури, литературното и културното им наследство, за неговия български и европейски контекст.

– създаване на богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век

от която бяха дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и други материали, представителни за нея.

Ръководител на проекта: доц. д-р Елка Трайкова от ИЛ – БАН.
Координатори от трите институции: доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ – БАН), Катя Зографова (НЛМ) и Юлия Цинзова (СБ).

Изложбата цели да бъдат представени пред обществеността резултатите от проекта.

Автори на изложбата:
гл. ас. д-р Иван Христов, Институт за литература към БАН
Донка Билярска, главен уредник в Национален литературен музей
Графично оформление:
Милена Георгиева