Loading Map....

Дата/час
17/11/2016
18:00 - 19:00

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Представяне на книгата "Еротика" на Иван Цанкар

ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА
Е Р О Т И К А
о т И в а н Ц а н к а р

в превод от словенски език на
проф. д-р Л ю д м и л Д и м и т р о в

По повод 140-годишнината от рождението на словенския класик издателство „Нов Златорог“, София, 2016 г.
Стихосбирката ще представи д-р Е л е н а Д а р а д а н о в а

За Цанкар, неговото дело и конкретното издание говорят още:
К и р и л К а д и й с к и, поет, преводач и издател,
проф. д-р Л ю д м и л Д и м и т р о в

Стихове от Цанкар в оригинал чете Е в а Ш п р а г е р

Избрани творби от „Еротика“ на български език в изпълнение на актьора Г е о р г и З л а т а р е в
Модератор – д-р Н а д е ж д а С т о я н о в а

В рамките на Втория международен филологически форум