Map Unavailable

Дата/час
16/03/2023
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Представяне на книгата „Тероризъм и политика“ на Румен Стефанов

 

Събитието е с участието на автора – д-р Румен Стефанов.

Тероризмът е доста дискутирана тема в академичните изследвания, журналистическия дискурс и изявленията на политици и общественици, в това число и на стратезите и практикуващите тази крайна форма за политически натиск. С нормативно-правни регламентации се вземат мерки да се ограничи във възможно най-голяма степен това опасно явление. Фактите обаче доказват, че нито дескриптивната, нито прескриптивната част от обществената реакция успяват да допринесат съществено в тази насока.

В монографията са съпоставени мнения, предположения и хипотези на различни автори и експерти по проблемите на тероризма. Цитирани са изказвания на идеолози и стратези от този тип политическо насилие. Посочени са примери от практиката, които потвърждават или отхвърлят предложените от автора хипотези и изключения. Доколко интерпретацията им е точна, също може да бъде предмет на дискусия.

Д-р Румен Стефанов работи 20 години в Информационно-аналитичния отдел на МВР. След пенсионирането си преподава в департамент „Политически науки“ на НБУ и УАСГ по различни дисциплини в областта на правото.
В продължение на 8 години е обучавал в краткосрочни курсове към Института по публична администрация служители от държавния апарат по проблемите на доброто управление, борбата с корупцията, административната етика и т.н.

Има участие в 4 наблюдателни и мироопазващи мисии: три на ООН в Камбоджа, Босна и Херцеговина и Косово, и една на ОССЕ в Украйна. Включван е като лектор и експерт в над 10 национални и международни проекта, насочени към подобряване качеството на държавното управление и укрепване на националната сигурност, налагане на върховенството на закона и защита на човешките права. Негови проекти са удостоявани с международни награди. Владее английски, френски, руски и сръбски езици, ползва италиански и украински. Член е на Европейската група от експерти по публично право (EPLG) и на Международната асоциация на социолозите франкофони (AISLF).