Loading Map....

Дата/час
14/04/2015
18:00 - 19:00

Място
Американски център на Столична библиотека
пл. Славейков №4
София

Категория


Камелия Спасова: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан

В рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft,  гл. ас. д-р Камелия Спасова изнася лекция на тема: Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан

Платонова теория за мимесиса e разгледана от Ж. П. Вернан като обрат, променящ кадъра от религиозното представяне на невидимото към подражаване на явленията. Този обрат е свързан с промяна в сакралната функция на ритуалните фигури, изобразяващи боговете [xoanon], която разчита на диспозитивите на превилигированото знание. Промяната идва в контекста на античната класика– идолът е изнесен на площада, направен е публичен. Сакралната логика, основана на приватното, е преобразувана в логика на политическото. Този обрат е разгледан през призмата на Платоновата миметична теория и по-специално през късния диалог на Платон „Софистът“. Лекцията ще се спре на въпроса как миметичния обрат изменя модусите, през които функционират паметта и помненето.

Камелия Спасова (1982) e доктор по теория на литературата, главен асистент по антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2009 г. е редактор на „Литературен вестник”. В началото на 2012 защитава докторската си теза „Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата. Проблемът за образцовата творба”, която се занимава с напрежението между литературния пример и образцовата творба във философски и теоретични изследвания. Научните интереси на Камелия Спасова са свързани с преосмислянето на античното наследство в светлината на съвременните теории и литературоведски търсения.

Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А