Loading Map....

Дата/час
24/05/2017
14:00 - 15:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Представяне на изложбата „Под езика” на Дамян Дамянов

„Под езика” e графичен експеримент, посветен на кирилската азбука. Неговият автор, художникът Дамян Дамянов, изследва и трансформира познатите ни букви – от аб-
страктни графични знаци, буквите се превръщат в идеограми. Всяка от тях подсказва
или илюстрира по лаконичен начин значението на дадена дума. Думите, обединени под
шапката на този проект са 60. Подобно на говоримите езици, „Под езика” се обогатява
и развива – той започва като графичен експеримент, публикуван във фейсбук през 2016 г.
През тази година, експериментът прераства в социален, благодарение на 60 души, пока-
нени от автора. Сред тях са писатели, журналисти, художници, преподаватели и др. Всеки
от тях написва определение, интерпретация за някоя от думите. Дефинициите варират
от речникови конструкции, афоризми, стихове, до много кратки истории и импулсив-
ни словесни реакции. Изложбата прекроява границите на езика ни, изпъстрен с немалко
чуждици, с думи с непреходно значение или такива с променен във времето смисъл, дори
собствени имена, превърнали в понятия. Участието на личностите, които да обяснят
всяка от тези думи, илюстрира вавилонския свят на споделянето. В този свят всички
разбираме когато някой е казал нещо. Въпросът, поставен от Дамян Дамянов е дали
всички разбираме едно и също нещо.

 
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК