Loading Map....

Дата/час
20/11/2017
16:30 - 17:30

Място
Нов български университет, Книжарницата на корпус I
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Представяне на книгата „Международен маркетинг“

Център за книгата представя книгата „Международен маркетинг“ от доц. д-р Надя Маринова. Авторът е водещ на събитието.
Маркетингът се превръща в един от най-мощните инструменти, използвани от бизнеса в безкрайната борба за оцеляване и развитие. Тоталното господство на пазарните отношения практически води до ликвидиране на националните икономически граници. Търговията между страните, икономическото сътрудничество, разширяването на световните икономически контакти и международното разделение на труда създават всички необходими обективни предпоставки за глобализиране на международните икономически отношения и бизнеса. Днес нито една държава – малка или голяма, не може ефективно да се развива в страни от световните икономически процеси. Интернационализацията в дейността на фирмите, тяхното излизане на световните пазари и активизирането на външноикономическата им дейност налагат особена отговорност на маркетинга във всички негови аспекти.
Авторският подход при анализа в книгата е ориентиран към широк кръг от проблеми на международния бизнес, към неговото многообразие и противоречивост и по-конкретно към някои особености и тенденции в международния маркетинг. В тази връзка се изхожда от общометодологическите аспекти на международния бизнес, съвременните тенденции в развитието на международния бизнес, основните черти и особености на международната икономическа среда, маркетинговите стратегии на външните пазари, планирането, организацията и контрола на международната маркетингова дейност, етиката и социалната отговорност на международния маркетинг и някои негови проекции в бъдещето.
Предлаганият труд представлява опит в систематизиран вид да се изложат както основите на маркетинга, така и определена специфика на неговото проявление в международните бизнес отношения.
Изследователските интереси на доц. д-р Надя Маринова са в областите маркетинг, туризъм, мениджмънт, управление на проекти – теория и практика. Тя е била директор на магистърски и бакалавърски програми (от 2004 г. и до сега) „Туризъм“, „Управление на туризма“ (на български и на чужд език), „Мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство”, „Управление на бизнеса и предприемачество”, „Икономика”, „Бизнес администрация”, „Екология и опазване на околната среда” и др. Изпълнявала е длъжността Директор на център за дистанционно обучение от 2002 г. до 2010 г. Тя е вицепрезидент на Европейската мрежа от младежки центрове (ENYC), както и член е на Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), на Българска асоциация за управление на проекти (БАУП)
Автор е на монографията „Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво развитие”, член е на авторски колективи на множество учебници, публикува десетки статии в научни списания и сборници.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.