fb
БългарияНовини

Бюджет 2022 г.: Заложени са повече пари за библиотеките

4 мин.
Снимка: Pixabay

Допълнителни средства са заложени за увеличение на стандарта за финансиране на библиотеките в България, става ясно от проектобюджета за 2022 година. В областта на литературното наследство основните приоритети ще се насочат към подкрепа на книгоиздаването чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света и създаване на условия за развитието и утвърждаването на библиотеките като съвременни центрове, осигуряващи ефективно библиотечно информационно обслужване на широк кръг потребители. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще продължи финансирането на дейностите си по стандарти, прилагайки системата на делегиран бюджет.

Средствата за 2022 г. за финансиране на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ нарастват с 2 499 400 лв. спрямо 2021 г. Разпределеното на средствата е за увеличаване на стандарта за финансиране на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 15%, считано от 1 април 2022 г., за изграждане на пожароизвестителна система в хранилището за книги и проектиране и изграждане на климатична система в сградата.

Също така са планирани допълнително средства за 2022 г. в размер на 270 000 лв. за 27-те регионални библиотеки, съгласно чл. 61, т. 2 от Закона за обществените библиотеки за изпълнение на допълнителни функции, като: координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от регион, изработват и разпространяват библиографски указатели, краеведски, информационни издания и др.

Считано от 1 април 2022 г. стандартът за финансиране на общинските библиотеки е завишен с 9,2% спрямо първото тримесечие на 2022 г., а на читалищата – с 10,3%, като в тях са разчетени средства в размер на 2 000 000 лв. за прилагане на стандарта за информационно-библиотечно обслужване.

Политиката в областта на културата е насочена към създаването на условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на нацията, утвърждаването на българската национална идентичност чрез изграждане образа на България като страна със самобитна култура и уникално културно наследство, активирането на международната дейност за популяризиране достиженията на българските творци и повишаване конкурентоспособността на българския културен продукт. За оптимизиране на действащата система на финансиране на българската култура за 2022 г. са осигурени:

• 9,5 млн. лв. – за консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности с оглед популяризиране на българската култура и подобряване на достъпа до културното наследство;

3,5 млн. лв. – за творчески проекти в областта на движимото културно наследство, визуалните изкуства, литературното наследство и др.

28,0 млн. лв. – за филмопроизводство, в т.ч. за създаване и разпространение на български филми и кино продукции с българско участие, за схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на филми, включително сериали и схема за държавна помощ за производство на филмови сериали, като от тях 18,0 млн. лв. са заделени по сметка за чужди средства;

31,4 млн. лв. – за осигуряване на подкрепа за български творци и артисти пряко засегнати от преустановяването на масови мероприятия на територията на страната, включително културно-развлекателни в условията на пандемията от COVID-19 за шест месеца;

• 20,0 млн. лв. – за актуализация на мерките за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства в ограничителния условия на пандемия;

3,2 млн. лв. – за културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

• 13,0 млн. лв. – за увеличение с 5 на сто стандартите за финансиране на държавните, регионалните музеи и художествени галерии, и с 9,2 на сто на стандарта за регионалните библиотеки и за увеличаване на стандарта за читалищата с 10,3% в т.ч. и във връзка с ефекта от увеличаване на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход, считано от 1 април 2022 г.;

• 36,0 млн. лв. – за проучвателна и капиталова програма за развитие на музеи, галерии, театри, опери, културно информационни центрове и др.;

• 8,0 млн. лв. – за разширено представяне и популяризиране на българската култура в чужбина, в т.ч. на българските културни институти в чужбина.