fb
БългарияНовини

Библиотеката на Нов български университет открива нова дигитална колекция

4 мин.

По повод деня на светите братя Кирил и Методий и професионален празник на библиотекарите Център за книгата към Нов български универсдитет представя първата дигитализирана книга от новата дигитална колекция на „Редки и ценни издания“ – „Старобългарски правни паметници“ от Стефан Бобчев, публикувана през 1903 г.

Стефан Савов Бобчев (1853-1940) е виден юрист, славяновед, обществен и политически деец, публицист, председател на БАН (1921-1937), частен хоноруван доцент по история на българското и славянското право (1902-1927) и по история на каноническото (църковно) право в Юридическия факултет на Софийския университет (1909-1911, 1916-1935), председател на Върховния административен съд (1883), народен представител в VІІІ, ІХ, ХІІІ-ХІХ Обикновено народно събрание (1894-1908, 1911-1912) и Министър на народното просвещение (1911-1912 г.). Изследванията му в областта на историята на правото и обичайното право са фундаментални за развитието на тези дисциплини в България. Той съгражда историята на българското право, позовавайки се на различни извори: стари правни паметници, юридически фолклор и религиозни правила. За да постигне амбициозните си изследователски цели, съставя въпросници, които подпомагат събирането на юридически обичаи. И до днес трудът му е ценен източник за изучаване на нормите на българското обичайно право и правния мироглед на българския народ.

Трудът на Стефан Бобчев е една от 560 редки и ценни издания, притежавани от Библиотеката на Нов български университет, които са обособени в специална колекция. Книгите и периодичните сборници са публикувани в широк времеви диапазон – от началото на XIX в. до наши дни. Сред изданията има научна, научно-популярна и художествена литература от български и чужди автори. Освен на български език, колекцията включва издания на френски, немски и руски езици, както и преводи на чужди автори на български език.

Представянето в дигитален формат на колекцията ще позволи на широката общественост и на академичната общност да се докосне до ценни трудове, паметници на българското и европейското книгоиздаване по един изключително достъпен начин – чрез отворен достъп в Дигиталната библиотека на Нов български университет.

В първия етап са включени 44 научни и научно-популярни книги от български автори, като първата дигитализирана е „Старобългарски правни паметници“ от С. Бобчев. Сред другите заглавия са „Народни песни от Средна Северна България“ под редакцията на Васил Стоин, „Българите в своята история“ от Янко Сакъзов, „Зографската българска история“ от Юрдан Трифонов. 25 от изданията, с изтекли авторски права и общ обем от 10 000 страници, се дигитализират от Библиотеката на НБУ. За други 19 заглавия са създадени интерактивни връзки от библиотечния каталог към други дигитални библиотеки.

В следващ етап към колекцията ще бъдат добавени отделни броеве на периодични издания, като „Списание на Българската академия на науките“, „Периодическо списание на българското книжовно дружество“ и „Сборник за народни умотворения и народопис“. Развитието ще продължи с дигитализирането на заглавия, с изтекли авторски права, от чужди автори в превод на български език, сред които са публикуваните у нас в края на XIX в. „За същността на Конституцията: Слово казано в едно Берлинско търговско окръжно събрание на 1862 година“ от Фердинанд Ласал, „Развитие на законодателните фирми“ от Карл Кауцки и „Първобитното общество: Изследване върху прогреса на човечеството от дивачеството през варварството и до цивилизацията“ от Л. Х. Морган. В последния етап ще бъдат дигитализирани издания на чужди езици, сред които 20 тома от енциклопедията Histoire du Bas-Empire, The English of Shakespeare: illustrated in a philological commentary on his Julius Caesar от Джордж Л. Крейк, Language and its study: with especial reference to the Indo-European family of languages от Уилям Дуайт Уитни и много други, все публикувани в края на XIX в. и началото на XX в.

Снимка: Стефан Бобчев [Фотография]. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“