fb
БиблиотекитеНовини

Ще дойде ли Ирминден за читалищната библиотека в хасковското село Лозен

8 мин.

Всички читалища на територията на Република България са самостоятелни юридически единици по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалище (ЗНЧ). С казус по тези закони едно българско читалище с близо 90-годишна история вече две години се опитва да се противопостави на желанието на местната власт да разграби библиотечния му фонд. Разказваме ви тази история с ясното съзнание, че може би съвсем не е единствена в страната.

Село Лозен, общ. Любимец вероятно е непознато за хората извън региона, но може да се похвали със сертификат на ЮНЕСКО за изпълнението на уникалния за световното културно наследство обичай „Ирминден” с правене на подница. Според поверието Ирминден е празник, който се отбелязва на 1 май в много части на България. В западните региони хората палят огньове и ги прескачат, за да прогонят змиите и нечистите сили. В с. Лозен, Хасково обаче този празник се свързва  преди всичко с акта на зачеването и плодородието и се изпълнява от групата за автентичен фолклор към Народно читалище „Просвета-1925“ в с. Лозен.

Институцията е едно от хилядите български читалища (3575, ако трябва да цитираме официалните данни), които се опитват да поддържат културата на местно ниво в цялата страна. С помощта на млади доброволци и подкрепата на местната общност, читалището е спечелило редица проекти през последните няколко години, организира ежегодния Национален фестивал за автентичен фолклор „Кехлибарен грозд“ (с над 1000 регистрирани участници през 2013 г.), поддържа Етнографски музей в селото с над 250 автентични експоната, както и читалищна библиотека. Всъщност, през 2012 година Ирминден пропуска читалищната библиотека в с. Лозен и от тогава тя не функционира, като до това се стига сред поредица от нелогични действия на местната власт.

0f2d9bznngВсичко започва със Заповед № РД-009/12.01.2012 г. на кмета на община Любимец – Анастас Анастасов. Назначена е комисия за извършване на инвентаризация на имуществото и касовите документи на НЧ „Просвета-1925“ с. Лозен, общ. Любимец. Заповедта е абсолютно в разрез с разпоредбите на ЗЮЛНЦ и ЗНЧ. Уповава се на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закон за счетоводството (ЗС), но кметът на общината няма правомощия да разпорежда инвентаризация на юридическо лице, което е самостоятелен субект на правото.

Читалищната библиотека се помещава в помещение общинска собственост, видно от акт за общинска собственост и решение на общинския съвет в град Любимец. Ползването на общинския имот е в съответствие със ЗНЧ, според който сгради, общинска и държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за неопределен период. Членовете на читалищното настоятелство не са уведомявани по какъвто и да е начин от страна на общинското ръководство или кмета по населено място, че имуществото на читалището трябва да бъде изнесено от общинското помещение, още повече, че до 16.01.2012 г. по отношение на това имущество няма претенции от когото и да било.

kj8j5cbnn1Само четири дни след издаването на заповедта обаче – на 16.01.2012 г., с констативен протокол комисията, назначена с гореспоменатата заповед, запечатва библиотеката на НЧ „Просвета-1925“, под претекст, че в общинското помещение се помещава библиотека с „неуредена собственост“.

„Проверката установи, че в една от стаите [на Младежкия дом в селото] се стопанисва от НЧ „Просвета-1925“, в която има уредена библиотека с неустановена собственост върху имуществото. С цел установяване на собствеността, комисията извърши запечатване на собствеността с 4 бр. лепенки, подпечатани с печат „Общинска администрация Любимец“, пише в изготвения от комисията констативен протокол.

В отговор на този акт в общинската администрация на гр. Любимец са предоставени инвентарни книги, доказващи собствеността на книгите в библиотеката, а така също и материална инвентарна книга, доказваща останалото движимо имущество, видно по приемно-предавателен протокол от 17.01.2012 г. Документите така и не са взети под внимание нито от общинските служители в Любимец, нито от Районна прокуратура – Свиленград и Окръжна прокуратура – Хасково. Пренебрегва се и факта, че върху всяка книга е поставен печатът на читалището.

След известен период от време кметът на с. Лозен Ангел Гинев разпечатва помещението и започва да раздава книги, макар по този начин на практика да обсебва и да се разпорежда с чужда собственост, до която няма право на достъп. Същият предоставя ключовете от библиотеката на Елена Атанасова, председател на НЧ „Родолюбие-2009“, второто читалище в село Лозен. И така едно читалище се самонастанява в „запечатаната” библиотека, която е собственост на друго читалище.

На 13 февруари 2013 г. Ангел Гинев влиза в помещението с трима общи работници от кметството, заедно започват да свалят книгите от рафтовете, опаковат ги в чували и ги подготвят за транспортиране. Посоката остава неясна не само за законовите притежатели на книгите от НЧ „Просвета-1925“, но и за всички жители на селото.

lgvk1d20maЗа случващото се веднага са уведомени членовете на настоятелството на читалището, а те сигнализират на спешен център 112, с молба за съдействие, като им е потвърдено изпращане на полицейски патрул. След около 30 минути първите чували с книги вече са опаковани и чакат да бъдат транспортирани, но полиция така и не идва. От читалището отново позвъняват на 112. Отговорът е, че е уведомена полицията в гр. Любимец, но от полицейския участък заявяват, че след като са се свързали с кмета на с. Лозен,  който е техен бивш колега, сигналът няма да се вземе под внимание. Така безпрепятствено книгите са изнесени от библиотеката.

Още на същия ден представители на читалището сезират Районна прокуратура – Свиленград за извършено престъпление, но като отговор получава постановление за отказ от образуване на наказателно производство. “Налице пристрастност, предвид факта, че е взета под внимание единствено гледната точка на кмета на община Любимец, кмета на село Лозен и служителите от общинската администрация”, коментира Христо Янъков от читалище „Просвета-1925“. От настоятелството не са изискани никакви документи, доказващи собствеността над книгите и останалото движимо имущество в библиотеката. “Прокуратурата в Свиленград се уповава само и единствено на неверни и лъжливи твърдения без всякаква документална обоснованост”, казват хората от читалището.

Постановлението на районната прокуратура все пак е обжалвано пред Окръжна прокуратура – Хасково, която излиза с постановление, че жалбата е основателна и решението на РП Свиленград е необосновано и незаконосъобразно. На 20 септември 2013 г. Районна прокуратура – Свиленград отново излиза с постановление, с което въпреки резолюцията на окръжния орган, отново отказва да образува наказателно производство. Настоятелството обжалва отново в Хасково, но тогава хасковска окръжна прокуратура обявява жалбата за неоснователна и връща постановлението Районната прокуратура в Свиленград.

Следва нова жалба за НЧ „Просвета-1925”, този път пред Апелативна прокуратура, град Пловдив. На 23 януари 2014 г. АП – Пловдив излезе с постановление, с което отменя постановленията на Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Свиленград, и нарежда окръжната прокуратура в Хасково да вземе становище за престъпление по чл. 282 от НК и чл. 323, ал. 1 от НК.

vl77hco33yТака към днешна дата съдбата на читалищната библиотека с фонд от около 4 000 книги отново е в ръцете на прокуратурата в Хасково, а помещението – празно. Паралелно с всички по-горни действия по адрес на местната и съдебната власти, това, което се случва с книгите на читалището, е сведено до знанието на Министерство на културата, Съюза на народните читалища, Омбудсман на Република България, Регионална библиотека „Христо Смирненски” – гр. Хасково.

“До този момент никой не е обърнал внимание на проблема, с изключение на Министерство на културата и Омбудсмана, чиито правомощия, по негови думи, са ограничени от действащата прокуратура”, коментират от читалищното настоятелство. Според тях казусът е довел до значителни пропуснати ползи за цялата общност в региона, поради факта, че читалищната библиотека е лишена от възможността да се включи по различни проекти по програми на Министерство на културата и други финансиращи институции.